Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Hồ Sơ Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần
Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm có :
1.    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
2.    Dự thảo Điều lệ Công ty (được người đại diện theo pháp luật, các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập ký từng trang);
3.    Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần;
4.    Bản sao hợp lệ (bản sao có  chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:
4.1.        Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước.
4.2.        Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong hồ sơ thành lập công ty cổ phần cần phải có:
  • Hộ chiếu Việt Nam;
  • Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau:
-      Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;
-      Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;
-      Giấy xác nhận đăng ký công dân;
-      Giấy xác nhận gốc Việt Nam;
-      Giấy xác nhận có gốc Việt Nam;
-      Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam;
-      Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.
4.3.    Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
4.4.    Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.
5.    Bản sao: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác. Bản sao hợp lệ (bản sao có chứng thực) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như mục 4 nêu trên của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân;
6.    Các loại giấy tờ khác  trong hồ sơ thành lập công ty cổ phần :
-      Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định);
-      Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân quản lý (đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).