Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Điều kiện để thành lập công tyNhững điều kiên cơ bản để thành lập công ty

Thành lập công ty là việc tạo ra một chủ thể pháp luật có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh, đại diện cho các cá nhân, hoặc pháp nhân để tham gia vào

các hoạt động kinh tế.

Công ty có tên, trụ sở, và có tài sản riêng biệt với các thành viên, và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

Việc thành lập công ty là rất cần thiết trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

Vì đây là sự kết hợp vốn, kiến thức, và các quan hệ xã hội…của các cá nhân, pháp nhân để tạo ra một con người của pháp luật (Pháp nhân – Công ty).

Vậy việc thành lập một công ty có gì phức tạp không? Điều kiện của nó là

Sau đây tôi sẽ đưa ra 5 điều kiện cơ bản để thành lập một công ty:

* Về tài sản:

Các cá nhân, pháp nhân dùng tài sản của mình góp vốn để thành lập công ty. Và việc đăng ký một tài sản nhất định để làm tài sản của công ty là bắt buộc.

Vì đây là điều kiện để thực hiện nghĩa vụ kinh tế của công ty trong quá trình hoạt động. (“Tài sản” được quy định ở Điều 163 Bộ Luật dân sự 2005).

* Về ngành nghề kinh doanh:

Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong những ngành nghề mà mình đã đăng ký. Và việc đăng ký ngành nghề cũng không hạn chế số lượng. Nhưng doanh nghiệp không được hoạt động những ngành nghề pháp luật cấm. Những ngành nghề mà pháp luật hạn chế thì doanh nghiệp phải có đủ kiện mới được hoạt động.

Những ngành nghề yêu cầu chứng chỉ thì bên doanh phải có chứng chỉ mới được hoạt động. Ngành nghề yêu cầu về vốn thì doanh nghiệp cũng phải có đủ vốn kinh doanh mới được đăng ký.

* Về tên, địa chỉ của công ty

Tên công ty được đặt ra nhằm mục đích phân biệt với các công ty khác, và cũng để cho dễ dàng hơn trong hoạt động kinh doanh. Và có thể nó cũng thể hiện

luôn cái linh vực kinh doanh mà công ty đó hoạt động.

Tên công ty được chia là 3 phần:

1) Loại hình công ty (TNHH 1 TV, TNHH, CP): Bắc buộc

2) Lĩnh vực kinh doanh (Xây dựng, TM, tư vấn…): Ko bắt buộc

3) Tên riêng (Đạt phát, Gia Long…): Ko bắt buộc

Công ty phải đăng ký một địa chỉ làm trụ sở chính, việc này tạo điều kiện cho nhà nước quản lý, và làm các thủ tục khi công ty hoạt động. Và cũng tạo niềm tin trong kinh doanh. Trụ sở công ty thuộc sở hữu hợp pháp của công ty.

* Về tư cách pháp lý của người thành lập và quản lý công ty.

Cá nhân góp vốn thành lập công ty phải là người từ đủ 18 tuổi và không bị mất, hay hạn chế hành vi. Không thuộc các trường hợp cấm trong Điều 13 Luật

Dân sự năm 2005.

* Đảm bảo số lượng thành viên và cơ chế quản lý, điều hành công ty.

Công ty TNHH 1 TV chỉ có 1 cá nhân, pháp nhân góp vốn thành lập

Công ty TNHH 2 TV trở lên chỉ số thành viên sẽ từ 2 thành viên và không quá 50 thành viên.

Công ty CP thì số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng