Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

A. Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm có:
1. Hồ sơ đăng ký đầu tư
a) Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư;
b) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;
c) Giải trình kinh tế kỹ thuật hoặc Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện đầu tư;
d) Giấy tờ chứng minh địa điểm đầu tư;
e) Hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh;
2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (nếu dự án gắn với việc thành lập doanh nghiệp)
a) Điều lệ doanh nghiệp;
b) Danh sách góp vốn;
c) Hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư (CMND của cá nhân hoặc ĐKKD; Điều lệ, Báo cáo tài chính của doanh nghiệp - nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp);
d) Các điều kiện khác như chứng chỉ hành nghề/ chứng minh vốn để đủ điều kiện đầu tư...

B. Văn bản quy định:

1. Luật đầu tư năm 2005;
2. Luật doanh nghiệp 2005;
3. Nghị định108/2006/NĐ-CP của chính phủ;
4 Nghị định43/2010/NĐ-CP của chính phủ;
5. Nghị định23/2006/NĐ-CP của chính phủ;
6. Biểu cam kết về hàng hóa và Biểu cam kết dịch vụ khi gia nhập WTO;
7. Thủ tục bạn có thể xem tại quyết định1088/2006/QD-BKH của Bộ kế hoạch và Đầu tư
8. Ngoài ra còn nhiều văn bản chuyên ngành nữa.

C. Ngành nghề được phép đầu tư là các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Đối với các ngành nghề có điều kiện bạn phải đáp ứng các điều kiện đó để được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Bạn có thể xem thêm tại Luật Đầu tư năm 2005 và phụ lục A - B -C của Nghị định108/2006/NĐ-CP