Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Tư vấn thành lập công ty liên doanh

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH
 • Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty liên doanh nước ngoài
 • Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị thành lập công ty liên doanh nước ngoài
 • Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu của các bên tham gia trong công ty liên doanh nước ngoài
 • Cơ cấu thành viên công ty liên doanh nước ngoài
 • Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp
 • Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), tư vấn những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn về kiến thức thuế của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động
 • Tư vấn xin ưu đãi đầu tư đối với công ty liên doanh nước ngoài
 • Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty khi quyết toán sau năm tài chính
 • Tư vấn về các vấn đề thuế đối với doanh nghiệp khi đi vào hoạt động Cung cấp mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai thuế.
TƯ VẤN SAU THÀNH LẬP
 • Công ty Luật Topiclaw sẽ hỗ trợ và tư vấn các vấn đề:
 • Tư vấn khởi nghiệp bao gồm các công việc mới của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất.
 • Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu
 • Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp gồm: Điều lệ, biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu đại diện, cử người đại diện theo Pháp luật, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Số cổ đông/thành viên, Thông báo lập số cổ đông/thành viên…;