Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Thủ tục thành lập văn phòng đại diệnTHỦ TUC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN


(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp)

1- Thông báo lập văn phòng đại diện (do đại diện pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);

2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) (mẫu tham khảo);

3- Bản sao biên bản họp về việc lập văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị (có chữ ký tất cả thành viên hội đồng quản trị) (mẫu tham khảo).

Thể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung: tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận;

4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo).

Thể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung: tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận;

5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh,văn phòng đại diện:

5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề;

7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

----------------------------------------------

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ

- Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).

LƯU Ý:

- Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.

- Có thể đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư
THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp)

1- Thông báo lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);


2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện của Hội đồng thành viên đối (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (mẫu tham khảo);


3- Bản sao biên bản họp về việc lập văn phòng đại diện của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp) nội dung gồm 1. Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp. 2. Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện uỷ quyền của thành viên không dự họp. 3. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận. 4. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết. 5. Các quyết định được thông qua. 6. Họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp. (mẫu tham khảo)


Thể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung: tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận.


4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện (mẫu tham khảo) Thể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung: tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận.


5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện:


5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

6- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);


7- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

----------------------------------------------


- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ


- Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).


LƯU Ý:


- Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.


- Có thể đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư
THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN


(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp)


1- Thông báo thành lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);


2- Quyết định bằng văn bản về việc thàh lập văn phòng đại diện của chủ sở hữu (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (mẫu tham khảo);


3- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện (mẫu tham khảo)


4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện:


4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu;


5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);


7- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).


----------------------------------------------


- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ


- Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).


LƯU Ý:


- Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.


- Có thể đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể

Thành lập hộ kinh doanh cá thể chỉ được đăng ký kinh doanh tại một điểm, sử dụng không qua mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI TOPICLAW


1. Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến việc thành lập hộ kinh doanh cá thể như:


  • Tư vấn cách đặt tên hộ kinh doanh
  • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh
  • Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành hộ kinh doanh;
  • Tư vấn pháp lý về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
  • Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh;
  • Tư vấn phương thức góp vốn;
  • Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
  • Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập hộ kinh doanh, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.3. Luật Việt Tín sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục Thành lập hộ kinh doanh cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Vạn Niên sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký Thành lập hộ kinh doanh cho khách hàng;

- Đại diện lên Phòng Đăng ký kinh doanh cấp quận để nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập hộ kinh doanh cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Phòng Đăng ký kinh doanh , thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh cho khách hàng;4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:

Sau khi công việc thành lập hộ kinh doanh hoàn thành, Luật Vạn Niên cam kết hỗ trợ Khách hàng các nội dung sau.

- Cung cấp hồ sơ nội bộ;

- Các biểu mẫu hồ sơ, hợp đồng, ….

- Tư vấn miễn phí trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp

- Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;

Thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể chỉ được đăng ký kinh doanh tại một điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương. Mức thu nhập thấp được quy định không được vượt quá mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế.

Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể bao gồm:
Đơn xin đăng ký kinh doanh.
Giấy CMND của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.
Danh mục ngành nghề cần có trước khi ĐKKD ( nếu có) theo khoản 3 điều 6 Nghị định 139/ 2007/ NĐ-CP ngày 05/9/2007.Thời gian: 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

Phí dịch vụ: 1.000.000 đ (Giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể)

Quy trình làm việc:
Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng qua điện thoại hoặc email
Hoàn thiện hồ sơ sau 24h nhận được đầy đủ thông tin của khách hàng
Hẹn khách hàng thời gian, địa điểm ký hồ sơ
Nộp hồ sơ sớm nhất có thể
Nhận Giấy phép kinh doanh tại SKH & ĐT
Giao Giấy phép kinh doanh cho khách hàng

Thành lập công ty và các thủ tục cần thiết

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty của Việt Tín là cầu nối pháp lý, thực hiện tư vấn dịch vụ thanh lap cong ty/thanh lap doanh nghiep, dich vu ke toan/báo cáo kế toán/dịch vụ quyết toán trọn gói. Bạn sẽ an tâm ngon giấc, Việt Tín sẽ thực hiện dịch vụ thành lập công ty (dịch vụ thành lập doanh nghiệp) chuyên nghiệp, đơn giản hóa thủ tục, giúp bạn tập trung toàn lực vào việc kinh doanh của mình. Là một trong những dịch vụ tốt nhất – rẻ nhất và nhanh nhất, đến với chúng tôi các bạn không phải lo lắng về các vấn đề liên quan đến giấy tờ và thủ tục hành chính rườm rà.

Dịch vụ thành lập công ty bạn hoàn toàn yên tâm

Lên kế hoạch thành lập công ty
Nên thành lập công ty cổ phần hay thành lập công ty TNHH ?

Có cách nào giữ tên khi thành lập công ty theo ý muốn của mình không ?

Vốn điều lệ bao nhiêu thì vừa? có liên quan gì đến việc đóng thuế ? …

Hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh như thế nào ?
Những thủ tục Thành lập công ty :
1.Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty:

Sở KHĐT yêu cầu có bản sao y chứng thực (không quá 6 tháng) của CMND ( không quá 15 năm ) những người sáng lập công ty.
2. Chọn lựa loại hình công ty:

Có ba loại hình công ty cơ bản: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân:
Nếu thành lập công ty cổ phần:

Phải có ít nhất 3 thành viên góp vốn khi thành lập công ty.

Người đại diện pháp luật của công ty không được đồng thời làm đại diện pháp luật hay tổng giám đốc của một công ty khác.

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
Nếu thành lập công ty TNHH:

Có thể thành lập công ty 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên.

Công ty TNHH chịu trách nhiệm với vốn điều lệ mà mình đăng ký.
Nếu là doanh nghiệp tư nhân:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp..

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
Dịch vụ thành lập công ty Việt Tín cùng bạn trên mọi nẽo đường

Dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi hông chỉ hỗ trợ bạn trong giai đoạn thành lập công ty mà còn đồng hành trong suốt quá trình hoạt động, nhất là trong việc quản lý hệ thống kế toán thuế.
Ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty

Xác định được ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp rất quan trọng vì ngoài thủ tục đăng ký kinh doanh thông thường, ở một số loại ngành nghề, các nhà đầu tư còn phải xin thêm giấy phép kinh doanh, phải có chứng chỉ hành nghề, hoặc phải đáp ứng thêm một số điều kiện đặc thù của ngành nghề đó mà pháp luật quy định cũng như phải thực hiện đúng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Hiện nay pháp luật doanh nghiệp quy định ba loại hình của ngành nghề kinh doanh chính mà đòi hỏi nhà đầu tư phải thỏa mãn thêm một số yêu cầu đối với việc đăng ký kinh doanh.

Đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì tùy từng ngành, nghề kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ được yêu cầu phải:

1. Xin giấy phép kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho ngành nghề kinh doanh đó (ví dụ như đối với ngành sản xuất phim, doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh)

2. Đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; quy định về phòng cháy, chữa cháy, trật tự xã hội, an toàn giao thông và quy định về các yêu cầu khác đối với hoạt động kinh doanh tại thời điểm thành lập và trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp (ví dụ như kinh doanh vũ trường, karaoke).

Đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định (ví dụ như kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định 6 tỉ đồng, dịch vụ đòi nợ phải có vốn pháp định 2 tỉ đồng), các nhà đầu tư phải chuẩn bị văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (cụ thể là xác nhận của ngân hàng).

Đối với ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề, ví dụ như kinh doanh dịch vụ pháp lý, kiểm toán, kế toán, thì tùy theo từng loại hình doanh nghiệp mà chủ sở hữu hoặc người quản lý doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề.

Do đó, việc xác định ngành nghề kinh doanh khi làm thủ tục thành lập công ty là rất quan trọng cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cần phải chắc chắn là mình có thể thỏa mãn các điều kiện pháp lý để có thể xin được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước thay vì lo tập trung cho các công việc khác mà phải tốn kém chi phí, ví dụ như đặt cọc thuê nhà, thuê mướn nhân viên) rồi cuối cùng nhận ra là mình chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Xác định nguồn vốn điều lệ khi thành lập công ty

Các nhà đầu tư cũng cần xác định rõ loại tài sản nào mà nhà đầu tư sẽ dùng để góp vốn đăng ký doanh nghiệp (ví dụ như tiền đồng, ngoại tệ, vàng, cổ phiếu, bất động sản, động sản…).

Riêng đối với tài sản góp vốn không phải là tiền đồng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì cần phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá, để làm cơ sở cho việc góp vốn và hạch toán kế toán, thuế của doanh nghiệp.

Các nhà đầu tư cần thiết phải trao đổi với nhau để thống nhất phương thức định giá và tổ chức định giá trước khithành lập doanh nghiệp hay thậm chí là tự thỏa thuận định giá với nhau – và có thể đưa vào trong hợp đồng/thỏa thuận thành lập doanh nghiệp.

Việc này nhằm tránh trường hợp sau khi doanh nghiệp được thành lập xong, nhưng các bên không thỏa thuận được với nhau về phương thức định giá hay tổ chức định giá hoặc là giá trị của tài sản góp vốn, gây đình trệ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Thành lập công ty cần xác định số lượng thành viên góp vốn và loại hình doanh nghiệp

Số lượng các thành viên góp vốn cũng ảnh hưởng đến loại hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp sau này.

Mỗi loại hình doanh nghiệp và cơ cấu quản lý có những thuận lợi (ví dụ như thay đổi cổ đông sở hữu dưới 5% tổng số cổ phần của công ty cổ phần không phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty cổ phần có thể phát hành trái phiếu, chỉ cần một nhà đầu tư là đã có thểthành lập công ty TNHH) và những khó khăn (ví dụ như công ty cổ phần thì các cổ đông sáng lập không được chuyển nhượng cổ phần trong ba năm đầu thành lập, công ty cổ phần phải có ít nhất ba cổ đông sáng lập, lương trả cho chủ doanh nghiệp tư nhân không được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp tư nhân).

Do đó, các nhà đầu tư cần phải biết trước để chọn lựa loại hình doanh nghiệp và cơ cấu quản lý cho phù hợp. Chọn lựa sai có thể tạo sức ỳ, là lực cản tăng trưởng hay thậm chỉ làm cho doanh nghiệp bị phá sản.
Chọn tên khi thành lập công ty

Đặt tên cho công ty cũng như đặt tên cho đứa con tinh thần của mình. Nó là thương hiệu của doanh nghiệp, mà từ nó có thể mang đến thành công hay thất bại cho doanh nghiệp. Hiện tại pháp luật cho phép đặt tên cho doanh nghiệp có thể là tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt.

Tuy nhiên, việc đặt tên cho doanh nghiệp cần phải đáp ứng một số quy định cũng như không được trùng với tên của những doanh nghiệp cùng ngành nghề đã đăng ký trước đó trong phạm vi toàn quốc.
Thành lập công ty cần xác định địa điểm kinh doanh của công ty

Địa điểm kinh doanh của công ty bao gồm địa điểm trụ sở chính của công ty thành lập và cả địa điểm của các cơ sở kinh doanh của công ty (nếu có). Mặc dù quy định về đăng ký kinh doanh được áp dụng thống nhất theo Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhưng trên thực tế, xuất phát từ đặc thù riêng biệt mà ở địa phương có thể có những hạn chế, hay những điều kiện nhất định mà doanh nghiệp ở đó phải tuân theo.

Do đó, việc kiểm tra xem địa điểm kinh doanh dự kiến có được cơ quan cấp phép địa phương chấp thuận hay không trước khi thương lượng thuê nhà cũng rất quan trọng mà nhà đầu tư cần lưu tâm trước khi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Cần có hợp đồng/thỏa thuận thành lập công ty

Hợp đồng/thỏa thuận thành lập công ty là hết sức quan trọng và cần thiết đối với trường hợp công ty do nhiều nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, hiện nay, chỉ đối với loại hình liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thì hợp đồng liên doanh mới được yêu cầu phải có trong hồ sơ đăng ký kinh doanh mà thôi.

Tuy vậy, ngay cả với những trường hợp hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập công ty không có yêu cầu thì các nhà đầu tư cũng nên lập hợp đồng hoặc thỏa thuận thành lập công ty nằm trong Bản điều lệ công ty để có thể xác định quyền và nghĩa vụ của từng nhà đầu tư, tránh những tranh chấp không đáng có sau này.

Nói tóm lại, tùy từng trường hợp riêng biệt của nhà đầu tư mà những công việc pháp lý (như được nêu ở trên) cần chuẩn bị trước khi đăng ký kinh doanh để thành lập công ty. Sự tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà đầu tư trong giai đoạn này sẽ giúp cho việc tiến hành đăng ký kinh doanh sau đó được thuận lợi hơn rất nhiều, tránh được những sự từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa từ cơ quan đăng ký kinh doanh, tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc để doanh nghiệp có thể nhanh chóng đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hỏi về thủ tục đăng ký cơ sở sản xuất

Hiện tại Tôi có dự định mở cơ sở sản xuất sữa đầu nành (dạng đóng bịch và chai pet 5lit). Vậy xin Quý Nhà Tư vấn hướng dẫn hộ Tôi thủ tục đăng ký các giấy phép cần thiết để Tôi được hành nghề.


Chú thích thêm: Hiện tại hệ thống máy của Tôi có công suất khoảng 1000 lít sữa/giờ, có máy nung triệt trùng (nấu bằng lò hơi). Về quy mô sản xuất: Công nhân: 2 người, diện tích không gian sản xuất: 50m2.


Vây xin Quý Nhà Tư vấn hướng dẫn các thủ tục đăng ký hộ Tôi.


Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y Tế, chúng tôi trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất sữa đậu nành, trước hết bạn phải làm thủ tục đăng kí kinh doanh. Nếu bạn có dự định mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trong tương lai bạn có thể lựa chọn mô hình doanh nghiệp, thủ tục thành lập doanh nghiệp như sau:

- Đăng kí kinh doanh tại phòng đăng kí kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

- Đăng kí dấu Công ty tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; và

- Đăng kí Mã số thuế Công ty tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nếu bạn chưa có ý định mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, bạn có thể thành lập Hộ Kinh doanh cá thể, thủ tục thành lập Hộ Kinh doanh cá thể:

- Đăng kí kinh doanh tại Uỷ ban Nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi Hộ Kinh doanh cá thể đặt trụ sở chính; và

- Đăng kí mã số thuế tại Chi cục thuế cùng cấp.

2. Do cơ sở của bạn sản xuất thực phẩm (sữa đậu nành) – là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên sau khi hoàn thành thủ tục đăng kí kinh doanh bạn phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại Sở Y tế hoặc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu được Sở Y tế uỷ quyền) nơi cơ sở kinh doanh đặt trụ sở chính. 

Thành lập Đoàn thẩm tra ở các cơ sở sản xuất chế biến thủy sản

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) vừa thành lập Đoàn thẩm tra xét chế độ giảm kiểm tra ở cơ sở sản xuất chế biến thủy sản xuất khẩu. Trước mắt, Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá đối với 3 doanh nghiệp là: Xí nghiệp Đông lạnh 7 - Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang (Agifish), Xí nghiệp Đông lạnh AGF 9 (Agifish) và Công ty Cổ phần Thủy sản Mê Kông (MeKongfish Co).Việc đánh giá được tiến hành dựa trên hiện trạng năng lực của cơ sở chế biến với 2 nội dung: đánh giá sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm, trong đó lưu ý đối với phòng thử nghiệm đã được công nhận ISO/IEC 17025 và thực hiện thẩm tra những yêu cầu về quản lý hệ thống chất lượng phòng thử nghiệm.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng sẽ đánh giá năng lực phân tích đối với từng chỉ tiêu mà doanh nghiệp đề nghị; trong đó lưu ý: lập danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra theo yêu cầu của chương trình quản lý chất lượng theo HACCP của doanh nghiệp; đối chiếu danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra so với hiện trạng năng lực phân tích của doanh nghiệp; tiến hành đánh giá năng lực phân tích cho từng chỉ tiêu mà doanh nghiệp có khả năng phân tích theo các nội dung.

Theo lãnh đạo Nafiqad, sau đợt tiến hành đánh giá này, nếu các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu đã được công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định và có tên trong danh sách được xuất khẩu thủy sản vào một trong các thị trường EU, Na Uy, Thụy Sỹ, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ được xem xét áp dụng tần suất kiểm tra điều kiện sản xuất 2 lần/năm và chỉ thực hiện lấy mẫu 1 trong 5 lô hàng liên tiếp xuất khẩu vào các thị trường trên. Nafiqad cũng sẽ giảm tần suất kiểm tra khi các doanh nghiệp đáp ứng những điều kiện sau: trong vòng 12 tháng trước thời điểm đề nghị giảm kiểm tra, điều kiện sản xuất của doanh nghiệp liên tục đạt loại A.

Việt Nam: Cùng với Minsk thành lập trung tâm sản xuất và bán máy kéo "Belarus"

Bản đồ địa lý kinh doanh của Belarus đang được mở rộng. Quan hệ đầu tư và hiệc lực công nghiệp cùng với Việt Nam trong tương lai cần mang lại hàng chục thậm chí hàng trăm triệu dollar doanh số.
Dự án lớn đầu tiên là Xưởng máy kéo Minsk và Công ty máy kỹ thuật Việt Nam cùng phân tích khả năng thành lập một trung tâm liên doanh tại Việt Nam để sản xuất và bán máy kéo.
Triển vọng và những điều kiện của dự án được thảo luận trong cuộc gặp ngày hôm nay giữa Thủ tướng Belarus Mikhail Myasnikovich và Tổng Giám đốc hãng Việt Nam Trần Minh Trí.
Dự kiến là Trung tâm mới sẽ bán máy kéo không chỉ ở Việt Nam mà còn tỏa sang thị trường Campuchia, Myanmar và các quốc gia khác ở vùng Đông Nam Á.

Thành lập công đoàn cơ sở công ty cổ phần sản xuất thương mại Sao Mai

Xác định vai trò to lớn của tổ chức công đoàn trong sản xuất kinh doanh, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, mặc dù mới đi vào sản xuất, nhưng công ty cổ phần thương mại sản xuất bao bì Sao Mai đã sớm thành lập tổ chức công đoàn.

                 Upload
Công ty cổ phần thương mại sản xuất bao bì Sao Mai bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2010 tại cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên với số vốn đầu tư hơn 33 tỷ đồng và vốn lưu động gần 50 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm xây dựng, đến đầu tháng 9 năm nay đã đi vào sản xuất. Với hệ thống nhà xưởng, dây chuyền công nghệ hiện đại, mỗi  năm công ty sản xuất khoảng 24 triệu vỏ bao, doanh thu khoảng 130 tỷ đồng. Hiện nay công ty tạo việc làm thường xuyên cho 79 lao động, chủ yếu là con em địa phương với mức lương hơn 3 triệu đồng/ người/ tháng. Xác định vai trò của tổ chức công đoàn, ngay su khi đi vào sản xuất ổn định, được sự giúp đở của LĐLĐ Tĩnh, huyện, lãnh đạo công ty đã thành lập tổ chức công đoàn với 59 đoàn viên. Tại đại hội lần thứ nhất, công đoàn công ty đã bầu BCH mới. Tổ chức công đoàn được thành lập sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, lao động sáng tạo, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, tác phong kỷ luật cho công nhân, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi động viên các đoàn viên công đoàn…

Được biết, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng với sự tuyên truyền, vận động tích cực của LĐLĐ huyện, đến nay Cẩm Xuyên có 12 doanh nghiệp đã thành lập được tổ chức công đoàn  và hoạt động có hiệu quả.

Argentine thành lập trung tâm sản xuất tế bào

Argentine ngày 7-10 thông báo thành lập trung tâm sản xuất tế bào và các loại sinh phẩm cho phép sửa chữa và khôi phục chức năng một số loại mô trong cơ thể người, mở ra nhiều hy vọng cho các bệnh nhân mắc các chứng bệnh nguy hiểm.

Trung tâm rộng hơn 700 m2, được trang bị công nghệ tiên tiến nhất thế giới và hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn sinh học.

Trong những năm qua, Argentine rất chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là ngành y, nhằm nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân, trong khi các nhà khoa học nước này tích cực tham gia nghiên cứu nhiều công trình tầm cỡ quốc tế, kể cả dự án cấy ghép mô mới cho bệnh nhân suy tim thông qua công nghệ tách, nuôi dưỡng và nhân tế bào gốc của chính bệnh nhân.

Thành lập cơ sở sản xuất máy đóng kiện và xe nâng tự hành dạng cắt kéo hiện đại mới tại thành phố Hồ Chí Minh

Dự án hợp tác mới giữa Công ty Sax Lift A/S Đan Mạch và Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật TN Việt Nam (TN Technic) triển khai dự án thí điểm sản xuất xe nâng tự hành dạng cắt kéo và máy đóng kiện với sự hỗ trợ từ Chương trình Kết nối Doanh nghiệp (B2B) của Đại Sứ Quán Đan Mạch.

Với 18 năm kinh nghiệp trong sản xuất xe nâng tự hành dạng cắt kéo, hiện nay Sax Lift là công ty hàng đầu ở thị trường Châu Âu.Với việc sản xuất ngày càng tăng, Sax Lift bắt đầu sản xuất máy đóng kiện vào năm 2007 cùng với các sản phẩm hiện có. Bằng cách hợp tác với TN Technic thông qua việc thành lập Liên Doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh, Sax Lift hy vọng mở rộng xuất khẩu sang khu vực Châu Á/Thái Bình Dương.

Sau khi sản xuất thành công những sản phẩm mẫu đầu tiên cho Sax Lift, TN Technic quyết định hợp tác nhiều hơn nữa với Sax Lift dưới hình thức hoạt động Liên Doanh (JV) với tỷ lệ sở hữu cổ phần bằng nhau.
Việc chuyển giao bí quyết từ Sax Lift kết hợp với thiết bị của TN Technic,những thiết bị cho đến bây giờ vẫn đang sản xuất các phụ tùng máy móc , thực phẩm và chế tạo máy, sẽ là cơ sở cho dự án hợp tác đạt mục tiêu doanh thu 1.200.000 Curon Đan Mạch vào cuối năm 2011.

“Mối liên kết kinh doanh giữa hai nền văn hóa dường như cũng rất tốt để phát triển liên doanh mới thành lập” Frank Bertelsen, Giám Đốc Điều hành Của Sax Lift nhận xét. Và do được trải nghiệm qua Chương trình B2B, chìa khóa để sản xuất thuận lợi và thành công đối với dự án hợp tác mới là kết hợp văn hóa Đan Mạch với văn hóa Việt Nam. 
Máy đóng kiện công nghiệp sẽ là một trong những sản phẩm chính của dự án hợp tác mới.
Với khoản hỗ trợ trị giá 933.000 Curon Đan Mạch từ Chương Trình B2B, Liên Doanh mới cam kết chịu trách nhiệm xã hội bằng việc tập trung vào đảm bảo việc làm cho phụ nữ.Liên Doanh cũng dành tiền để tổ chức hôi thảo tập huấn về HIV/AIDS, khám sức khỏe tổng thể cho người lao động và cải thiện môi trường làm việc, qua đó nêu một tấm gương tốt cho các công ty khác làm theo trong việc thực hiên trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.


Cơ sở sản xuất hiện đại sẽ đáp ứng được những đơn đặt hàng sắp tới và qua đó đạt mục tiêu tạo 33 việc làm mới ở Việt Nam vào cuối năm 2011.Những đơn đặt hàng đầu tiên chủ yếu sẽ là từ các khách hàng Đan Mạch và Việt Nam, nhưng dự án hợp tác mong muốn vươn ra thị trường Châu Á/Thái Bình Dương nơi có thể tìm được những khách hàng tiềm năng ở Singapore, Nhật Bản, Thái Lan và Australia.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Thành lập công ty xây dựng

Mình đang là một đội trưởng của một đội thi công tại khu vực Đà Nẵng và Quảng Nam. Với tấm bằng đại học trong tay nhưng mình không đi làm cho bất cứ công ty nào chỉ vì đơn giản thu nhập hơi ít so với nhu cầu của mình.

Thời gian qua mình cũng đã thi công một vài công trình chủ yếu là nhà và quán, nhưng các mối này toàn do người quen giới thiệu. Trường hợp không có những mối quan hệ này chắc mình đã thất nghiệp. Từ lâu mình đã ấp ủ dự định thành lập một công ty xây dựng chuyên thi công biệt thự và nhà phố tại Đà Nẵng, nhưng các bước tiến hành còn khá khó khăn vì mình kỹ thuật chuyên môn thì khá rõ, còn phạm trù kinh tế thì mình lại không biết gì?!

Hiện tại mình đang rất cần sự giúp đỡ của các bạn để có bước đi hợp lý trong tương lai.

Chân thành mong góp ý. Thân ái !

Thành lập công ty - Về thành lập công ty vào thời điểm này không khó khăn đâu bạn. Hãy search một công ty tư vấn luật và nhờ họ tư vấn (thời gian thành lập khoảng từ 1 tuần đến 1 tháng. Chi phí thành lập công ty qua bên tư vấn luật khoảng 2 - 5 triệu, tham khảo tại khu vực Hà Nội, tùy quy mô và mức độ).

Việc này sẽ giảm tải cho bạn rất nhiều những khó khăn ban đầu, bạn biết việc chạy theo thủ tục của mình hiện nay rùi đó, theo mình không nên mò mẫm.

Về maketing: "cách nào để đưa hình ảnh của đội ngũ thiết kế, thi công, giám sát, xây dựng của mình đến gần nhất với mọi người không?". Có một kênh khá tiết kiệm cho những bạn mới bắt đầu là website. Nếu có chút ít kiến thức về IT bạn có thể sử dụng các công cụ web miễn phí, nhưng để lâu dài bạn nên thuê một công ty thiết kế website riêng. (Chi phí tham khảo cho 1 website đáp ứng đủ yêu cầu của bạn là từ 5 - 10 triệu, lưu ý tránh các website giá rẻ dưới 5 triệu vì chi phí bảo trì và thêm thắt sau này sẽ rất tốn đó).

Khi đã có website bạn có thể chụp ảnh và giới thiệu các công trình mà bạn đã thi công, những công trình đẹp, giới thiệu về khả năng của công ty bạn và rất nhiều điều khác nữa.

Có website thể hiện thêm phần uy tín cho công ty bạn về sự chuyên nghiệp.

Một kênh nữa mà hiện nay nhiều đơn vị sử dụng là rao vặt và các trang giới thiệu sản phẩm.Hãy tận dụng sức mạnh của nó.

Thiết kế catalog và tờ rơi, hồ sơ năng lực của công ty là công cụ không thể thiếu khi bạn thành lập công ty xây dựng.

Biển quảng cáo lớn ngoài trời cũng là 1 kênh bạn có thể tiếp cận, theo giá tham khảo một biển tấm lớn ở trung tâm Đà nẵng khoảng 50 triệu/ năm.

Mình thấy Đà nẵng đang phát triển rất mạnh nhất là có sự quy hoạch khá chỉnh chu nên bạn có rất nhiều cơ hội để phát triển đó. Chúc có nhiều thuận lợi khi phát triển công ty.


Công ty Xây dựng mới thành lập

Chào các a chị trong diễn đàn. Cty e mới thành lập mà có mỗi mình e làm kế toán trong khi e mới bập bẹ vào nghề còn nhiều vấn đề rất băn khoăn chưa biết làm theo hướng nào.

E xin giới thiệu sơ qua về công ty e: Công ty là công ty TNHH MTV. Vồn điều lệ là 5 tỷ. Lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng nhà các loại, nhưng đặc biệt cty chuyên lắp ghép khung nhà, các sản phẩm từ thép siêu nhẹ. Đây là một loại vật liệu mà trong định mức của nhà nước e k thấy có ạ nên đây cũng là một vấn đề e chưa biết sau này bóc dự toán ra sao? Sau đây là những vđ e cần giải quyết trc mắt để mở sổ kt:
Thứ 1:

Góp vốn: Khi mở sổ sách kế toán e nên thu góp vốn là bao nhiêu hợp lý? Có thời hạn góp đủ vốn k? thời hạn là bao nhiêu? Nếu góp đủ vốn điều lệ ngay từ khi mở sổ sách thì tiền mặt quá nhiều. Bên e cũng có mấy cái máy cắt, khoan... để gia công thép đưa vào lắp ráp nhưng mua từ trc khi thành lập cty k có giấy tờ j chứng minh nguồn gốc nên k đưa vào TSCĐ để góp vốn đc phải k ạ?
Thứ 2:

Về lao động: Hiện cty e ngoài GĐ ra thì có e là kế toán kiêm nhân viên VP.... và 4 a công nhân sx chính. Trên thực tế thì khi nào có công trình thì cty e mới thuế mấy a này làm rồi trả công như kiểu khoán ý ạ chứ k trả lương hàng tháng. Thời gian làm một công trình cũng ngắn cùng lắm vài tháng là nhiều vì do đặc điểm sản phẩm cty e thi công nhanh. Bây h các a chị tư vấn cho e xem e tính lương theo kiểu nào là hợp lý và có lợi nhất cho cty của e. Cty e mới nên Sếp e cũng chưa muốn đóng bảo hiểm j cả.

E thì e nghĩ ra 2 phương án như này k biết có đc k ạ

Phương án 1: ký hợp đồng ngắn hạn <= 3 tháng với toàn bộ lao động bao gồm e và 4 a kia và trả lương hàng tháng sao cho k phải đóng thuế TNCN ( e đã làm xong MSTCN trong tất cả) nhưng e băn khoăn là 1 năm làm 4 cái hợp đồng với mỗi ng như vậy Thuế có sờ gáy k ạ? Rồi thì chả lẽ những tháng k có công trình nào thì cũng trả lương hàng tháng cho 4 a cn chính?

Phuơng án 2: Chỉ trả lương cho e và 1 hoặc 2 a nữa hàng tháng coi như 1, 2 a ấy là quản lý đội thi công còn lại thì khi nào có công trình thuê thêm làm hợp đồng ngắn hạn <= 3 tháng hoặc nếu thời gian quá ngắn thì làm hợp đồng giao khoán . Nhưng hợp đồng giao khoán như này thì phải khấu trừ 10% thu nhập của ng lao động nếu có MSTCN, 20% nếu chưa có MSTCN ạ, nếu e làm thêm cam kết 23 thì có phải khấu trừ k ạ? E muốn đơn giản hóa chứ khấu trừ e thấy lằng nhằng lắm ạ

Thứ 3:
Phuơng pháp hạch toán giá trị nguyên vật liệu, thành phẩm (Công trình) xuất kho như đặc điểm công ty e thì nên làm theo phương pháp nào là hợp lý ạ. E định làm bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập

Thứ 4:

Chuyển thuê bao di động của Sếp e sang tên Cty có đc đưa vào chi phí hợp lý k ạ? Hàng tháng cũng chỉ tầm 500k thôi ạ. Các bác thuế có bới móc j k a? Nếu thế thì k chuyển sang tên cty cũng đc cho đỡ rách việc
MONG CÁC A CHỊ GIÚP E. E loạn hết cả xạ lên rồi

Thành lập công ty xây dựng, ai có kinh nghiệm ko?

Công ty của bạn muốn lập theo mình là rất đơn giản. Đăng ký kinh doanh theo ngành nghề mà pháp luật không cấm là được , ngoài ra yêu cầu vốn pháp định tối thiểu là 200t là được rồi ( Nhưng cái này tùy vào quy mô công ty ).Quan trọng là bạn phát triển công ty ra sao , làm thế nào để duy trì và phát huy cao nhất, nói chung cũng không đơn giản. Mình nghĩ không nhất thiết phải học xây dựng mới làm được xây dựng, chỉ cần có đầu óc quản lý là được. Bạn có thể thuê Kỹ Sư làm việc cho mình !


Theo quy định hiện hành, ngành xây dựng không phải là ngành có yêu cầu vốn pháp định. Ngành xây dựng chỉ cần vốn điều lệ và vốn này là doanh nghiệp tự khai, tự chịu. Tuy nhiên, nếu thành lập công ty có chức năng thiết kế hay giám sát thì sẽ là ngành có điều kiện, tức phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng.

Theo tui, các bạn trẻ có thể định hướng trong tương lai gần thành lập công ty, điều này là phù hợp với khuynh hướng chung hiện nay và nên khuyến khích. Tuy nhiên, do đặc thù nghề nghiệp, nghề thiết kế hoặc thi công, giám sát xây dựng đòi hỏi sự tích lũy kinh nghiệm và mối quan hệ và chịu sự rủi ro nhiều hơn so với nhiều ngành kinh doanh khác (không dễ như các nghề bán hàng, với khách hàng là người tiêu dùng phổ thông, như mấy tấm gương lập nghiệp trên báo). Và nếu làm thi công còn phải có vốn nữa, nếu không chỉ làm một công trình, không đòi được tiền, không phát triển được mối quan hệ thì cụt luôn đấy.

Nên tốt nhất, các chú hãy tìm một môi trường phù hợp, một công ty xây dựng nào đó và làm việc một thời gian, sau 5 năm hãy tính tiếp.

Nếu là người không học xây dựng, thì phải có căn bản về các mối quan hệ có thể để thiết lập ABC, sau đó thuê dân xây dựng làm, tất nhiên bản lĩnh và nỗ lực để thành công phải nhiều hơn. Quản lý kỹ sư hay thợ hồ đều khó hơn nhiều lần so với việc quản lý mấy nhân viên bán hàng.

Thủ tục thành lập công ty xây dựng

I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT:
Luật xây dựng số 16/2003/QH11;
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Nghị định của Chính Phủ số 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2010
Nghị định của Chính Phủ số 101/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2010;
Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
Quyết định số 337/QĐ-BKH của Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày 10/4/2007 Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
Các văn bản pháp lý có liên quan.


II. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY
Phạm vi hướng dẫn áp dụng: Thành lập công ty 100% vốn trong nước (thành lậpcông ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh).
1. Lưu ý khi thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng:
Trong số các ngành nghề về xây dựng, các ngành hoạt động phải có chứng chỉ hành nghề :
- Giám sát thi công xây dựng công trình (xem thêm quy định tại điều 87 Luật Xây dựng) ;
- Khảo sát xây dựng (xem thêm quy định tại điều 49 Luật Xây dựng) ;
- Thiết kế xây dựng công trình (xem thêm quy định tại điều 56 Luật Xây dựng)
Do đó, khi thành lập, phải có chứng chỉ hành nghề của sáng lập viên hoặc người khác (được thuê làm quản lý).
Kèm theo Hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ hành nghề
2. Nơi nộp hồ sơ thành lập công ty:
Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
3. Hồ sơ thành lập công ty:
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các thành viên, cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ- CP đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;
+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ- CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
4. Mã ngành nghề xây dựng:


F
XÂY DỰNG


41
410
4100
41000
Xây dựng nhà các loại


42Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng421
4210

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

42101
Xây dựng công trình đường sắt

42102
Xây dựng công trình đường bộ422
4220
42200
Xây dựng công trình công ích429
4290
42900
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác


43Hoạt động xây dựng chuyên dụng431


Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
4311
43110
Phá dỡ
4312
43120
Chuẩn bị mặt bằng432


Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
4321
43210
Lắp đặt hệ thống điện
4322

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

43221
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

43222
Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí
4329
43290
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác433
4330
43300
Hoàn thiện công trình xây dựng439
4390
43900
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Ghi chú: Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Điều 24. Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.
2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:
a) Hộ chiếu Việt Nam;
b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.
3. Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
4. Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.
Ban biên tập

Thành Lập Công Ty Xây Dựng

Bạn đang tìm hiểu về hồ sơ Thành lập công ty xây dựng? Bạn muốn tìm một dịch vụ tư vấn Thành lập công ty xây dựng có uy tín? Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn và hoàn tất các thủ tục Thành lập công ty xây dựng cho bạn. Dịch vụ tư vấn Thành lập công ty xây dựng của Việt Tín đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất

I. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY DỰNG GỒM:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây:

a) Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

b) Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

II. TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY DỰNG TẠI BRAVOLAW:

1. Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập công ty xây dựng như:

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;

- Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

- Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;

- Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;

- Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

- Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

2. Bravolaw sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục Thành lập công ty xây dựng cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Bravolaw sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký Thành lập công ty xây dựng cho khách hàng;

- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập công ty xây dựng cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng;

- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;

- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

3. Lưu ý khi thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng:

Trong số các ngành nghề về xây dựng, các ngành hoạt động phải có chứng chỉ hành nghề :

- Giám sát thi công xây dựng công trình (xem thêm quy định tại điều 87 Luật Xây dựng) ;

- Khảo sát xây dựng (xem thêm quy định tại điều 49 Luật Xây dựng) ;

- Thiết kế xây dựng công trình (xem thêm quy định tại điều 56 Luật Xây dựng)

Do đó, khi thành lập, phải có chứng chỉ hành nghề của sáng lập viên hoặc người khác (được thuê làm quản lý).

Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo thủ tục chung đối với loại hình đăng ký kinh doanh nhưng nộp nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ.

4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:

Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ Bravolaw vẫn tiếp tục hỗ trợ khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:

- Tư vấn soạn thảo nội quy quy chế công ty;

- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua website: www.bravolaw.vn

- Tư vấn miễn phí khi khách hàng liên hệ với công ty

- Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;

Thành lập công ty xây dựng

I. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ bao gồm:

• Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

• Dự thảo điều lệ Công ty;

• Danh sách Cổ đông/ thành viên Công ty;

• Bản sao tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của Cổ đông/thành viên sáng lập Công ty:

- Đối với cá nhân: CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;

- Đối với tổ chức: GCN đăng ký kinh doanh, Điều lệ công ty, Biên bản, Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền, CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền;

• Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ;

• Hợp đồng lao động và CMND/Hộ chiếu, Quyết định bổ nhiệm người quản lý (trường hợp người có chứng chỉ hành nghề không phải là thành viên/cổ đông công ty mà là người được tuyển dụng và bổ nhiệm vào vị trí quản lý chuyên môn)

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở chính.

4. Kết quả thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Lưu ý khi thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng:

Trong số các ngành nghề về xây dựng, các ngành hoạt động phải có chứng chỉ hành nghề :

• Giám sát thi công xây dựng công trình (xem thêm quy định tại điều 87 Luật Xây dựng) ;

• Khảo sát xây dựng (xem thêm quy định tại điều 49 Luật Xây dựng) ;

• Thiết kế xây dựng công trình (xem thêm quy định tại điều 56 Luật Xây dựng)

Do đó, khi thành lập, phải có chứng chỉ hành nghề của sáng lập viên hoặc người khác (được thuê làm quản lý).

Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo thủ tục chung đối với loại hình đăng ký kinh doanh nhưng nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ.

Điều kiện thành lập công ty du lịch

Theo quy định tại Nghị định số 27/2001/NĐ-CP về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, mọi cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo Luật Đầu tư nước ngoài, đều có thể kinh doanh du lịch lữ hành. Doanh nghiệp lữ hành của tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ như của doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.

1. Điều kiện để kinh doanh lữ hành trong nước:

- Phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- Phải có phương án kinh doanh du lịch;
- Ký quỹ 50 triệu đồng;

2. Điều kiện để kinh doanh lữ hành quốc tế:

- Phải có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
- Ký quỹ 250 triệu đồng;
- Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên;
- 3 hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế gồm:
+ Đơn theo mẫu;
+ Bản sao các giấy tờ pháp lý về doanh nghiệp;
+ Giấy xác nhận ký quỹ;
+ Bản sao thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Hồ sơ nộp tại cơ quan quản lý du lịch tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở. Trong vòng 30 ngày, nếu đủ điều kiện, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

4. Chỉ những người được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch mới được hành nghề với khách du lịch quốc tế. Hướng dẫn viên du lịch chỉ được hành nghề khi đang làm việc ở một doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch gồm:

- Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam và có đủ năng lực hành vi dân sự;
- Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện;
- Có bằng cử nhân trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng về hướng dẫn viên du lịch;
- Có bằng cử nhân ngoại ngữ hoặc chứng chỉ ngoại ngữ du lịch.

Thành lập công ty du lịch cần điều kiện gì?

Việc thành lập công ty du lịch được quy định tại Luật doanh nghiệp 2005 và Luật du lịch hiện hành thì yêu cầu đăng ký kinh doanh công ty du lịch không bắt buộc đáp ứng điều kiện gì ngoài quy định về việc thành lập một công ty thông thường. Tuy nhiên để hoạt động du lịch nội địa, hay kinh doanh lữ hành quốc tế thì cần phải đáp ứng các điều kiện bao gồm:


Sau đăng ký kinh doanh cần thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động:


Đối với lữ hành nội địa:


+ Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.


+ Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.Đối với kinh doanh lữ hành quốc tế:


+ Có phương án kinh doanh lữ hành quốc tế; có chương trình du lịch cho khách du lịch nước ngoài.


+ Có đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.


+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.


+ Có ít nhất 3 nhân viên có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế được cấp theo quy định.

Phác thảo thành lập công ty du lịch

I/ Chương trình phát thảo
1. Mặt bằng: Văn phòng chính
- Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện (Phường Phạm Ngũ Lão, quận 1)

2. Nhân sự:
- Một Chủ tịch HĐQT, một giám đốc và hai phó giám đốc, kế toán trưởng (Sau này bổ sung thêm trưởng phòng kinh doanh, quản lý điều hành, Tour Opertor, Sale Manager…). Tạm thời để giảm chi phí, nhân viên bán hàng có 4 người chia làm hai ca, một nhân viên văn phòng kiêm về sổ sách dịch thuật, một nhân viên giỏi về vi tính làm chương trình…

3. Trang thiết bị văn phòng:
- Một cái bàn làm việc (Bằng gỗ hai tầng, phía trên là kiếng, computer để dưới mặt bàn…)
- Một bàn cho kế toán hoặc sếp.
- Ba cái computer, một cái laptop
- Hai kệ lớn, một cái tủ nhỏ nhiều tầng
- Bên trong hai cái bảng lớn (một cái để bảng đồ việt nam, một cái để thông tin máy bay và các dịch vụ tour.) Hai hoặc ba cái bảng in hình tour…
- Bên ngoài một cái bảng hiệu ngang, hai bảng hiệu đứng và một bảng hiệu đứng lớn có đèn
- 4 cái ghế để nhân viên ngồi và 14 cái để khách ngồi.
- Một cái máy in, một cái máy photo và một cái máy fax, một cái máy thanh toán thẻ, ba cái điện thoại bàn
- Một số vật dụng phục vụ việc lưu trữ hồ sơ văn bản…

4. Đối tượng liên kết:
- Các đối tác từ Bắc chí Nam về tour
- Các khách sạn, các nhà hàng, các chủ xe cho thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 25 chỗ, hướng dẫn viên…
- Các đối tác xe openbus, một số xe đi về miền tây (hoặc Mai Linh)
- Các đối tác về tour thường ngày mình phải gởi
- Đối tác tour inbound và outbound
- Các phòng vé máy bay, vé tàu lửa, vé xe bus vé tàu (gồm tàu về miền tây, Phú Quốc và tàu ra Vũng Tàu…)
- Chỗ làm visa, công văn tái nhập

5. Kế hoạch ban đầu:
- Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn ba thành viên, tạm thời gởi tour và liên kết với các đối tác. Thời gian chuẩn bị hồ sơ và mua sắm trang thiết bị 1 tháng. Hoàn tất một công ty hoàn chỉnh là sáu tháng.
- Sáu tháng này tình huống xấu nhất xảy ra lổ lã và dự trù vốn bù đắp là 100 triệu.
- Vừa công tác, vừa làm hợp đồng, vừa đào tạo nhân viên, vừa bán tour lẻ vừa thiết kế tour riêng trong bốn tháng đầu nhằm giảm chi phí và tránh lỗ lã ở mức thấp nhất.

6. Những việc cần phải làm cụ thể:
- Ký hợp đồng thuê mặt bằng
- Làm giấy phép kinh doanh
- Ký hợp đồng với đối tác… (một quá trình cực kỳ gian khổ và tốn nhiều thời gian lẫn công sức…)
- Đi khảo sát khách sạn, tour và xin hình ảnh của các khách sạn nhà hàng…
- Thuê nhân viên làm chương trình tour tổng hợp. Thiết kế lại chương trình (Kiếm người giỏi vi tính) Làm bảng giá…
- Đóng và mua bàn ghế vật dụng văn phòng…
- Thiết kế bảng hiệu thiết kế văn phòng (chuyên nghiệp nhưng có tính chất truyền thống, thể hiện được cái hồn của người Việt…)
- Đăng ký bảng quyền thương hiệu
- Tìm một vài hướng dẫn viên và liên hệ xe cộ và tour.
- Đăng ký gắn điện thoại máy fax, mở tài khoản ngân hàng đặt máy thanh toán tiền.
- Tuyển nhân viên
- In card
II/ Chi tiết về tour
1. Daily tour:
- Củ Chi Tunnels half day
- Củ Chi Tunnels & Cao Đài Temble all day
- Mê Kông Detal one day, 2 days, 3 days (Come back Sài Gòn or go to Cambodia)
- City tour in Sài Gòn.
* Những tour này gởi hàng ngày cho Thiên Niên Kỷ, TM Brother, Kim Café…

2. Inbounds:
- Tour đồng bằng sông Cửu Long
- Tour miền trung (hot nhất là tour Nha Trang, Mũi Né…) Ngoài ra tour Hội An Huế và Đà Lạt vẫn là trọng điểm thứ hai.
- Tour miền bắc: Tour Hà Nội 36 phố phường, Hạ Long, Sa Pa…
* Phần lớn tour này dành cho người Việt hoặc Việt kiều đi định kỳ hàng tuần hay hàng tháng… Đối tác là Phượng Hoàng, Văn Hóa Việt…

3. Outbounds
- Chủ lực là tour Thái, tour Cam, tour Sing, Malay, trung quốc…
* Tour này phải gởi khách vì chưa đủ tiềm lực để làm tour…

4. Tailored Tours
* Thông thường tour này xây dựng trên một cái khung có sẵn hoặc sáng tạo và phát hiện những điểm mới nhưng phải phù hợp với tình hình thực tế… cần phải có kiến thức và thời gian tìm hiểu cụ thể.

5. Private tours
- Tour này thường thiết kế tại chỗ bắt buộc kỹ năng nhân viên bán hàng phải biết nơi đó hoặc có thể tìm hiểu và học hỏi qua người quản lý…

6. Vip tours
- Thỉnh thoảng vẫn có khách hàng loại vip tự đến công ty, hoặc sẽ lấy khách từ nguồn khác, thiết kế tour phù hợp với yêu cầu. Đây là đối tượng lời nhiều nhất… Chất lượng phục vụ và các dịch vụ đáp ứng phải thuộc loại xịn nhất tùy theo trường hợp cụ thể…
III/ Chi tiết về vé
1/ Vé máy bay (nội địa lẫn quốc tế)
Xuất vé điện tử Pacefic Airline lấy từ các đại lý F1 hưởng phần trăm
2/ Vé Xe lửa:
Liên hệ với các phòng vé xe lửa
3/ Vé tàu:
Làm hợp đồng với các đại lý vé tàu liên hệ đặt chỗ và nắm bắt thông tin
4/ Vé open bus:
Gởi khách hàng ngày. Đối tác là Tâm Hạnh, Hạnh Café, TM, Phương Trang, Ngọc Trang…
IV/ Một số dịch vụ khác
- Cho thuê xe
- Làm Visa
- Đặt phòng khách sạn.
- Dạy nấu ăn cho người nước ngoài.
- Cho thuê hướng dẫn viên
- Tổ chức event, biểu diễn, hội chợ…
V/ Định hướng phát triển
- Trong vòng một năm rưỡi thu hồi vốn và đóng cho sở du lịch thành phố 250 triệu để được phép làm tour outbound.
- Phát triển thêm một số văn phòng nhỏ nơi có khách ngoại quốc hoặc việt kiều (đối tượng khách víp) đồng thời liên kết với các tỉnh thành và các công ty để làm thiết kế tour đoàn.
- Liên kết với các hãng máy bay để xuất vé điện tử trực tiếp.
- Trong vòng hai năm phải nghiên cứu được một tour chủ đạo để đưa thương hiệu công ty mình lên, đồng thời lập www. Ba năm xin lên thẳng đại lý cấp 1 của Việt Nam Airlines.
- Vừa thu tăng vốn cố định vừa xây dựng thương hiệu (Sau khi thị trường mở cửa, những công ty làm ăn đàng hoàng mới có thể còn chỗ đứng trong vài năm tới).
- Lúc ban đầu có thể chưa mặc đồng phục nhưng thời gian sau chọn đồng phục cho phù hợp với văn hóa Việt xây dựng thương hiệu từ chính thái độ tiếp khách niềm nở của nhân viên cộng thêm sự phục vụ và chăm sóc ân cần. Đó là cách Makerting hình ảnh công ty hiệu quả nhất.

* Nguồn khách:
- Khách vãng lai (Tây ba lô và Việt Kiều): Đây là lợi thế đặc trưng của khu du lịch Tây ba lô, bao giờ cũng có khách lai vãng mỗi ngày… Đó là lợi thế cơ bản nhất (tuy nhiên vẫn có mùa đông và mùa vắng khách – Mỗi năm vào mùa vắng khoảng 4 tháng). Số đông công ty ngoài nơi đây thụ động phụ thuộc vào nguồn khách tây ba lô này.

- Khách từ các khách sạn, nhà hàng ngoài khu vực: Số lượng khách này đông vô số kể, nên khai thác mạnh lượng khách sộp này vừa có lợi nhuận cao vừa đảm bảo cho công ty ổn định và tăng lượng khách quanh năm (Hiện giờ rất ít ai để ý đoạn đường Thái Văn Lung, Mạc Thị Bưởi, Đông Du, Thi Sách… Nơi Tây sang tụ tập rất đông đúc. Chưa kể đến các khách sạn sang trọng ngoài Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lai, Lê Lợi…). Đó là một lượng khách khổng lồ qua Việt Nam công tác, du lịch tự túc, đi tìm cơ hội kinh doanh… Họ thường nhờ các nhân viên khách sạn nhà hàng dẫn đi chơi riêng lẻ…

- Khách Việt Nam hay khách lẻ: Qua mối quan hệ bạn bè, người thân, qua các diễn đàn, blog… Tuy nhiên phải chắc chắn rằng mình sẽ làm tour thật tốt… (Thật tình cho đến ngay lúc này không ai thèm chú ý đến lượng khách này)

- Khách đoàn: Liên kết với một số công ty liên doanh hoặc công ty nước ngoài, hay công ty Việt Nam trên địa bàn thành phố (HCM) đứng ra tổ chức tour tham quan hội nghị, tour nghĩ lễ… Quan hệ rộng với các sếp ở các công ty du lịch lữ hành địa phương, hay các công ty khác ở các tỉnh chào giá tour đoàn cho các cán bộ nhân viên… (cái này có thể có một ít huê hồng cho chủ tịch công đoàn, hay đại loại là vậy…)
- Việt Kiều về thăm quê hương: Nghe có vẻ lạ đời nhưng nó vẫn là sự thật sau bao nhiêu năm dẫn khách đi tour. Do:

+ Một số người sinh ra tại bên đó nên không có thân nhân tại Việt Nam. Về Sài Gòn chỉ biết đi ăn, đi taxi và ngủ khách sạn. Họ không dám làm quen người lạ nên không biết đi đâu về đâu… khi trở về nước họ “thề” là không quay lại VN nữa…
+ Một số người có bà con bên này (nhưng bà con ở xa, họ không muốn gặp, bà con không có nhiều thông tin về du lịch) nên họ muốn có một công ty đứng ra lo khách sạn đưa đón sân bay hướng dẫn đi chơi, bán tour từ miền Bắc vào Nam lo cho họ trọn gói…

(Những Package tour như thế này rất hấp dẫn và gây sự yên tâm cho khách từ lúc có ý định về thăm quê hương…)

- Khách nước ngoài muốn du lịch Việt Nam: Cái này không phải không làm được, có nghĩa là gởi thư ngỏ chào mời đến các công ty du lịch nước ngoài. Họ sẽ bán tour từ bên đó cho mình và thanh toán qua thẻ. Công ty bên này lo từ A đến Z từ đưa đón sân bay, khách sạn, chở đi mua sắm, giải trí ăn uống mỗi ngày… Khách sang nên họ không ngại tiền, chỉ ngại cung cách và chất lượng phục vụ của công ty bên này thôi. Tuy nhiên cái vấn đề cốt lỏi nhất vẫn là chuyện thanh toán tính dụng, nhân viên phải giỏi tiếng anh và am hiểu nhiều, phải có hợp đồng với tất cả các khách sạn trên cả nước…

- Khách do nhân viên sale mang về: Nhân viên ngoài biên chế, các hướng dẫn viên, các nhân viên công ty khác muốn tăng thêm thu nhập… Khi họ dẫn về được một đoàn khách, sau khi kết thúc tour lãi ròng (đã trừ thuế) thỏa thuận % với họ ( có thể cho họ 30%). Hiện giờ các công ty du lịch ngoài này vẫn không chịu chia mức huê hồng như thế này…

- Khách hàng từ… Khách hàng: Đó chính là chất lượng và cung cách phục vụ tốt của nhân viên, giá tour hợp lý… Khi lên xe đi tour, hay về nước… bao giờ họ cũng “chỉ bảo” cho nhau nghe cái địa chỉ mà họ rất thích… (Vụ này thì xảy ra thường xuyên…)

- Khách hàng từ… Nhân viên: Thông thường người nhân viên làm việc 8 tiếng mỗi ngày với mức lương như thế. Có cách nào “bắt” họ làm việc thêm giờ mà không trả lương hay không? Thưa rằng có ! chẳng những họ làm thêm giờ, công ty không trả lương mà họ còn đem về một số lợi nhuận cho công ty nữa. Đó là khoản huê hồng từ nguồn khách của họ đem về. Hãy tạo một công ty thật tốt để họ yên tâm và hào hứng giới thiệu với bạn bè người thân của họ đến mua tour và các dịch vụ công ty có… Thế khác nhau giữa nhân viên sale và họ như thế nào. Thường trích 10% huê hồng (sẽ cụ thể trong từng trường hợp) vì họ đã có lương căn bản…
VI/ Một số bước cơ bản để thể hiện tính kinh doanh
1/ Công ty mình bán cái gì:
Đó là những sản phẩm về du lịch – Một ngành còn non trẻ nhưng phát triển mạnh nhất hiện nay. Thế giới ngày một phát triển và nhu cầu thỏa mãn bản thân ngày càng nhiều, du lịch để khám phá là một sở thích không thể thiếu trong mỗi con người… Đa số người ta hay nghĩ “90% du khách không trở lại VN” - Câu này hoàn toàn chính xác, nhưng chỉ với 10% comeback và số khách hàng mới cũng đã làm đau đầu cho những nhà quản trị. Vì luôn quá tải trong những kỳ nghĩ, kỳ trú đông, của khách nước ngoài và những dịp lể cho khách trong nước trong nước…

2/ Điều gì làm nên sự khác biệt:
- Chưa chắc ai đã tin, nhưng cứ nhìn lại sự thân thiện của người Việt… thua cả người Lào và người Campuchia chứ đừng nói chi quốc gia phát triển du lịch chuyên nghiệp như Thái Lan. Tạo ra một đội ngũ nhân viên biết làm du lịch vừa chuyên nghiệp vừa tận tình (Nghe qua thì có vẻ dễ lắm nhưng thật sự cứ đến một vài công ty thì biết)

- Không chỉ làm bán tour mà công ty còn là một nơi cung cấp thông tin cho khách hàng về gần như tất cả các dịch vụ (quán Bar, nhà hàng, khách sạn, mua sắm, câu cá, công viên, spa… với từng đặc điểm cụ thể nhất)
- Chăm sóc khách hàng qua email, phải thật sự có cái Tâm trong nghề.
- Luôn tìm tòi học hỏi cách làm du lịch của các nước trong khu vực…

3/ Tại sao họ phải chọn công ty mình mà không phải là công ty khác:
- Làm kinh doanh không phải là từ thiện, nhưng chính những cái việc tưởng chừng như “dở hơi” lại hỗ trợ cho kinh doanh rất nhiều, thí dụ đơn giản như giúp một cô sinh viên người Bỉ đến Bến Thành để đón xe bus đi Tây Ninh giá rẻ nhất, hay tra cứu thông tin giúp họ… Thử nghĩ chúng ta đến một đất nước xa xôi nào đó mà có người giúp mình thì cảm giác chúng ta lúc đó như thế nào… Những việc này quảng cáo hình ảnh cho công ty hiệu quả rất nhiều so với đăng báo hay quảng cáo trên tivi…

- Khách tây không quan trọng công ty lớn hay nhỏ như người Việt lắm, điều cần nhất lịch sự và thật tình. Vẫn gởi cho đại gia Sapaco, Thiên Niên Kỷ, Văn Hóa Việt… Khách vẫn biết nhưng vẫn mua tour và quay lại chẳng qua sự tiếp đón nồng hậu và nói thẳng sự thật, mỗi sự thật bao giờ cũng gây được thiện cảm lẫn thông cảm hơn là đều lấp liếm và dối trá.
Điều chính xác nhất cho cái tiêu đề trên là sự quay lại của khách và các phản hồi từ những người khách cũ, tăng khách mới đó là dẫn chứng cụ thể nhất…

4/ Chất lượng luôn luôn là vấn đề quan trọng.
Vấn đề này không thể so sánh với các nước khác. Ở mỗi nước đều có những “cung cách” làm việc khác nhau, đôi lúc không nên nhìn quá sâu vào mặt tiêu cực của một vấn đề mà quên đi những cái lãng mạn và đẹp đẽ bên trong. Chúng ta không thể thay đổi cả một hệ thống du lịch đã có từ lâu nay, chúng ta cũng không cao cả đại diện cho đất nước hay con người Việt Nam… Mà chúng ta chỉ nhân danh bản thân mỗi con người làm hết sức mình và có trách nhiệm trong công việc, làm cho khách hài lòng nhất, và giúp quảng bá hình ảnh công ty rộng rãi nhất… Cái Tâm đó chính là Chất lượng đầu tiên mà một nhân viên làm du lịch phải có…

5/ Hiểu khách như hiểu ta:
Vì ngôn ngữ bất đồng và vì cái tôi mình quá lớn, một số nhân viên chẳng chịu nghe rỏ khách hàng cần gì mà cứ đoán bừa, gây ra rắc rối liên tục. Vấn đề là phải nắm thật rõ và chính xác họ cần gì để giải quyết thấu đáo và chu toàn, chẳng thà có một nhân viên dốt mà chịu khó học hỏi và có cái tâm để đào tạo hơn là một nhân viên giỏi mà ngang bướng và vô trách nhiệm.
6/ Nên chủ động:
Công ty nên là một nơi tư vấn tốt nhất cho khách hàng chủ động gợi ý đến những nơi tốt nhất. Chào tour và tìm nguồn khách mới liên tục chứ không bị động đợi khách đến như hiện giờ…

7/ Tiên liệu trước mọi tình huống:
Vấn đề là phải có cái tâm trước mắt, thấy lời nhiều nhưng vẫn không đánh đổi được uy tín. Người làm du lịch phải nắm rỏ được những tình huống có thể xảy ra để mà tư vấn cho khách. Thí dụ ảnh hưởng bảo nhiệt đới khiến tàu không thể chạy ra Phú Quốc được, hay "cháy" phòng ở đâu đó, mưa nhiều ở những nơi du lịch… Không phải ai cũng làm được điều này…

Đôi điều suy nghĩ khi nói đến khu tây:
Không dám nói người ngoài mà chỉ nói đến những người trong ngành du lịch.

1. Khi qua V làm việc với Chị H trưởng phòng kinh doanh, công ty này nằm ở Pasteur cách khu tây khoảng 10 phút đi xe máy mà chị ấy như từ trên cung trăng rớt xuống với câu hỏi “ Ngoài đó có khách người Việt đi tour nữa sao?” “Vietravel, Saigontourist, Fiditour… lớn như vậy thì người ta đến đây mua tour chứ ai mua bên đó”… Chị ấy không biết ngoài Sinh Cafe thì còn có các đại gia Thiên Niên Kỷ, TM, Kim Café, Hanh Café, Tâm Hạnh, Phương Trang… phần lớn họ từ Nha Trang, Hà Nội nhảy vào đây để kinh doanh du lịch và hiện giờ nhắc tới họ ai cũng nể trong lúc người Sài Gòn thì ngơ ngác…

2. Đến gặp anh Phó giám đốc công ty vận chuyển S (cùng học chung trường Văn Lang) ảnh bảo “Khu tây ấy anh chưa tới lần nào nhưng nghe nói chỗ đó làm ăn gì được"

3. Chị D bên công ty du lịch QHV thì bảo có đến mua vé xe một lần nhìn người ta chạy lăng xăng chóng mặt quá nên không thích làm ăn bên này, mặc dù công ty chị ấy không có nổi một khách đi tour cả 4 năm nay, sống được chủ yếu nhờ cho thuê xe nhưng chị ấy chê khu tây làm việc kiếm toàn tiền bạc cắc.

4. Anh L giám đốc công ty du lịch T quận 3 thì bảo "Ngoài khu đó khách chỉ đi chơi lòng vòng thành phố"

Nói đến khu phố tây, người ta chỉ nghĩ đó là phố… có tây. Trong lúc mọi người ai cũng nghĩ theo cách của mình rồi tự sướng… thì khu phố tây vẫn ồn ào tấp nập người qua kẻ lại ... Những ngày bão giá đô la khiến cho mọi người tất bật, thì phố tây vẫn là nơi diễn ra mua bán thông thường bằng đô rất đỗi bình thường như chưa hề có cơn sốt này…

4. Nhưng tại sao chọn khu phố tây để làm du lịch:
Nếu mình ra công ty chỗ khác, buổi ban đầu nguồn lực chưa có, thương hiệu công ty chưa ai biết nên rất khó để đi chào tour đoàn và gom tour lẻ (cạnh tranh không nổi về giá vì người ta có thể đạp giá khách sạn, phương tiện vận chuyển hay nhà hàng… còn mình thì không thể). Cũng chẳng bán được vé máy bay, book phòng… Nguồn khách lẻ tây ba lô và khách Việt Nam lẫn Việt Kiều nơi này giúp mình có thu nhập và đào tạo nguồn nhân lực một cách tốt nhất từ buổi khai trương công ty. Ở nơi đây rất nhiều nhu cầu về các ngành dịch vụ mà mình có thể bán được… từ đó mới ký hợp đồng và liên kết với các công ty hay khách sạn ở nơi khác được phục vụ cho các tour sau này !!! quan trọng nhất là nguồn thu nhập đem lại cho công ty từ buổi ban đầu…

Hãy gieo giống tốt khắp nơi chắc chắn gặt được nhiều quả ngọt, hạnh phúc không ở đâu xa mà ở ngay nụ cười của khách, ở những giọt nước mắt của họ ngày tạm biệt, ở những cái ôm thật chặt khi chia tay, ở những buổi chiều đi tour về họ chạy lại công ty chỉ nói hai tiếng cảm ơn rồi chạy ù về khách sạn tắm rửa và ở chính ngay sự thanh thản trong tâm hồn mình…
Trên này có thể không phải là một bài diễn giải hay, nhưng đó là tâm huyết của mình được với bao nhiêu ngày làm việc cật lực tại khu tây này.

Gợi ý về thành lập công ty du lịch

Cuối năm 2006 mình đã từng có ý tưởng và thành lập công ty du lịch tại khu tây ba lô (quận 1) với số vốn ban đầu vỏn vẹn có 100 triệu (mình và hai cô bạn hùn vốn, mình nắm 25% cổ phần - tức là mình đã bỏ vô đó 25 triệu). 

Lúc đầu khởi nghiệp thì tụi mình dự định là sẽ lỗ 6 tháng; mỗi tháng 15 triệu (tức là nếu lỗ thì sau 6 tháng tụi mình sẽ phải bù vô khoảng trên dưới 90 triệu nữa). Nhưng may mắn cho tụi mình là mở vào thời điểm đông khách và nội lực đã được chuẩn bị từ trước nên công ty rất đông khách, không phải lỗ mà ba tháng đầu chúng mình thu lại đủ vốn.

Nhưng sau khi tình hình công ty hoạt động tốt và doanh số càng tăng lên thì cộng sự mình (tức là giám đốc - người nắm nhiều phần trăm cổ phần) đã có ý chiếm trọn công ty nên lần lượt tìm cách cho mình rút cổ phần ra, sau đó là cô bạn còn lại.

Đứng trên phương diện giấy tờ thì cô ấy không làm được gì nếu mình không chịu rút vốn, nhưng trên phương diện tình cảm và nhất là công ty còn nhỏ mỗi ngày ra vô đụng mặt và cô ấy kiếm chuyện cự cãi suốt làm mình đau đầu cho nên rút ra khỏi công ty một cách êm thấm (mình chỉ rút đủ số vốn 25 triệu bỏ ra ban đầu, và coi như đó là một bài học về sự khởi nghiệp cũng như mình được bài học quý báu về lĩnh vực du lịch)

Với một số vốn ít như vậy thì mình cũng không thể mở lại được công ty khác, nên mình đã gởi tiền về cho ba mẹ ở quê. Mình không có ý định tìm đối tác hay nhà đầu tư mà chỉ muốn gởi tới cho các bạn đọc giả của báo một ý tưởng mà trước đây mình khởi nghiệp để các bạn tham khảo và giúp cho các bạn một phần nhỏ hình dung ra được sự khởi nghiệp một công ty du lịch nho nhỏ ở khu tây ba lô là như thế nào.

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Không treo bảng hiệu bị phạt 1-5 triệu đồng

Hôm nay, Nghị định 37 quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, mức phạt 5-10 triệu đồng sẽ áp dụng cho doanh nghiệp đăng ký vốn nhưng thực tế không có vốn, đăng ký vốn lớn hơn số vốn có trên thực tế, không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho các thành viên.

Đồng thời, phạt 1-5 triệu đồng đối với doanh nghiệp không gửi báo cáo tài chính, không treo bảng hiệu.

Các hộ kinh doanh cá thể vi phạm quy định (kê khai địa điểm kinh doanh không có thật, kê khai không chính xác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thay đổi địa điểm kinh doanh mà không đăng ký...) cũng có thể bị phạt đến 500.000 đồng.

Theo thống kê về mức độ vi phạm đăng ký kinh doanh tại TP HCM, có tới 3% số doanh nghiệp điều tra không hoạt động tại trụ sở đăng ký, đồng thời không khai thuế; 10% không treo bảng hiệu hoặc treo bảng hiệu không đúng quy định; 80% không thông báo về góp vốn; 70% không nộp báo cáo tài chính.

Viết, đặt biển hiệu trái quy định sẽ bị xử phạt hành chính

Việc viết, đặt biển hiệu của tổ chức, cá nhân phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Trong trường hợp vi phạm thì tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình. Cụ thể, theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thì hành vi vi phạm quy định về việc viết, đặt biển hiệu sẽ bị xử phạt theo hình thức phạt tiền. Theo đó:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu không sát cổng hoặc mặt trước trụ sở của cơ quan, tổ chức, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, cửa hiệu hoặc có biển hiệu quá số lượng được phép;

- Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ quan đô thị;

- Không ghi đúng, không ghi đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Trên biển hiệu của cơ quan, tổ chức Việt Nam không viết bằng chữ Việt Nam mà chỉ viết bằng chữ nước ngoài;

- Thể hiện trên biển hiệu tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ Việt Nam;

- Thể hiện trên biển hiệu tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài có kích thước lớn hơn tên bằng chữ Việt Nam;

- Biển hiệu có kèm quảng cáo.

3. Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh mà không có biển hiệu cũng sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải tháo dỡ biển hiệu đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 nói trên; hoặc buộc phải treo biển hiệu đối với hành vi "không có biển hiệu"

Quy định về viết, đặt biển hiệu doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp là quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp.

Chi tiết về viết, đặt, treo, dán, dựng, lắp biển hiệu tại trụ sở, nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân dưới các hình thức bảng, biển, hộp đèn, hệ thống đèn néon uốn chữ (neonsight) hoặc các hình thức khác, nhằm giới thiệu tên gọi, địa chỉ giao dịch của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP (ngày 06/11/2009, ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng có quy định về biển hiệu của tổ chức, cá nhân kinh doanh), theo đó:

- Mỹ quan, chữ viết biển hiệu: a- Biển hiệu phải bảo đảm mỹ quan; b- Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam.

- Vị trí biển hiệu: Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

- Nội dung biển hiệu: a- Tên cơ quan chủ quản trực tiếp, nếu có; b- Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp; c- Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; d- Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ); đ- Địa chỉ giao dịch, số điện thoại, nếu có; e- Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu, không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm quy định về biển hiệu có thể bị xử lý theo các quy định của pháp luật sau:

Tại Điều 37 Nghị định 53/2007/NĐ-CP (ngày 04/04/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư), hành vi vi phạm các quy định về treo biển hiệu của doanh nghiệp bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với doanh nghiệp không treo biển hiệu tại trụ sở chính của doanh nghiệp và trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện. Ngoài hình thức xử phạt trên, doanh nghiệp vi phạm còn bị buộc thực hiện việc treo biển hiệu tại trụ sở chính và trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Tại Điều 33 Nghị định 75/2010/NĐ-CP, ngày 12/07/2010, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thì hành vi vi phạm các quy định về viết, đặt biển hiệu:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a- Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu không sát cổng hoặc mặt trước trụ sở của cơ quan, tổ chức, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, cửa hiệu hoặc có biển hiệu quá số lượng được phép; b- Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ quan đô thị; c- Không ghi đúng, không ghi đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a- Trên biển hiệu của cơ quan, tổ chức Việt Nam không viết bằng chữ Việt Nam mà chỉ viết bằng chữ nước ngoài; b- Thể hiện trên biển hiệu tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ Việt Nam; c- Thể hiện trên biển hiệu tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài có kích thước lớn hơn tên bằng chữ Việt Nam; d- Biển hiệu có kèm quảng cáo.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh mà không có biển hiệu.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải tháo dỡ biển hiệu hoặc buộc phải có biển hiệu đối với hành vi quy định.

Gắn kết nhân dân và doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Ấn Độ, sáng 9/1, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp ông K.L. Malhotra- Chủ tịch Hội hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam, và ông Aluwania-Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch nhà nước Ấn Độ.


Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ tại TP Bombay, tặng khăn truyền thống cho Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh-Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
Phát biểu tại buổi tiếp ông K.L. Malhotra, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ vui mừng lần đầu tiên tới thăm Ấn Độ, được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn về mọi mặt mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong thời gian qua, tham dự các hoạt động bế mạc Năm Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ 2012.
Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, đã được hai vị lãnh tụ kiệt xuất là Jawarhalal Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp.
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước trong 40 năm qua đã phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt là sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2007. Hợp tác song phương trên hầu hết các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, văn hóa và giáo dục-đào tạo đã đạt kết quả tích cực, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước.
Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Hội hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ với Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam tiếp tục phối hợp với các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức thường xuyên các Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước; tổ chức các buổi hội thảo để các đại biểu nhân dân hai nước cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị; đồng thời thảo luận và đề xuất những biện pháp nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ, theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, hiệu quả hơn.
Ông K.L. Malhotra, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ cho biết người dân Ấn Độ có tình cảm rất đặc biệt với Việt Nam, với Bác Hồ-Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
Ông K.L. Malhotra, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ cho biết người dân Ấn Độ có tình cảm rất đặc biệt với Việt Nam, với Bác Hồ. Bản thân ông đã từng lãnh đạo và tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam từ năm 1957 và từng nhiều lần sang thăm Việt Nam. Ông K.L. Malhotra cho biết mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước ngày càng phát triển, trong đó, tổ chức hữu nghị hai nước có vai trò quan trọng trong việc duy trì đoàn kết, hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Đồng tình với đề xuất của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Ông K.L. Malhotra khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thanh niên và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch nhà nước Ấn Độ Aluwania-Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
Tạo điều kiện hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp
Tại buổi tiếp ông Aluwania, Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Ấn Độ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong 5 năm qua đã được mở rộng và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại đầu tư và khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo.
Hiện nay, Ấn Độ là một trong các đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, kim ngạch thương mại tăng trên 20%/năm trong thập kỷ qua và đã cán mốc 4 tỷ USD trong năm 2012. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư Ấn Độ sang làm ăn kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo, khai khoáng, dầu khí và mía đường.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác và phát triển. Hai bên cần triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết, nhất là Chương trình Hành động hai nước 2011 - 2013, phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương sẵn có giữa hai nước trong năm 2013 như Ủy ban Hỗn hợp, Tham khảo Chính trị, Đối thoại Chiến lược, Tiểu ban hợp tác về khoa học công nghệ, Nhóm công tác chung về giáo dục-đào tạo và công nghệ-thông tin.
Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
Ông Aluwania nhất trí với những đề xuất của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và cho biết sẽ cùng với lãnh đạo các Bộ, ngành của Ấn Độ triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.
Ông Aluwania cho rằng động lực cho việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực thương mại, đầu tư chính là khu vực tư nhân, và với nền tảng là mối quan hệ đối tác chiến lược, sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, khả năng đạt kim ngạch thương mại hai chiều 7 tỷ USD vào năm 2015 là khả thi và con số này sẽ hoàn toàn có thể tăng nhanh trong những năm sau đó.
Ông Aluwania cũng đề nghị Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Việt Nam tăng cường trao đổi giữa doanh nghiệp hai nước, đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm mở đường bay thẳng giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Doanh nghiệp phải công khai quyết định giải thểĐây là quy định của Chính phủ tại Nghị định 05/2013/NĐ-CP.


Ảnh minh họa.
Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định, doanh nghiệp phải sao gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải niêm yết công khai quyết định giải thể doanh nghiệp tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp và đăng ký quyết định này trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Nghị định cũng quy định, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh và thuế ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Nghị định này có hiệu lực từ 25-2-2013.

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang - người bạn của nhà nông

Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang, là một mô hình Hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn; trở thành kênh dẫn vốn tin cậy cho bà con nông dân, các hộ sản xuất kinh doanh; từng bước góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đây trở thành kênh dẫn vốn tin cậy của bà con nông dân ở các địa phương có quỹ tín dụng nhân dân.
Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang - người bạn của nhà nông
Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang - người bạn của nhà nông
       Để mua sắm đồ nghề, ngư cụ phục vụ khai thác thủy sản, chị Võ Thị Phương –thôn Sơn Hải –xã Kỳ Khang đã đến Quỹ TDND xã vay 20 triệu đồng, đây là đợt thứ hai chị tham gia vay vốn tại quỹ này. Ngoài 5 sào ruộng khoán, lúc nhàn rỗi, vợ chồng chị làm thêm nghề đánh bắt thủy hải sản ven biển để cải thiện thu nhập. Với mô hình sản xuất nhỏ này việc đến các ngân hàng vay rất khó khăn vì phải cần đến thế chấp cùng nhiều thủ tục rườm rà khác. Để có vốn kịp thời, chị Phương đã vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang. Với lãi suất hợp lý, thủ tục vay đơn giản, hình thức trả phù hợp với nông dân nên Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang đã tạo được lòng tin trong bà con nhân dân.
Với phương châm uy tín, an toàn, hiệu quả và không quá khắt khe về điều kiện thủ tục, nên chỉ sau 6 năm thành lập, Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang đã huy động tổng nguồn vốn hơn 23 tỷ đồng, với 1.770 thành viên tham gia.  Trong đó, bình quân mỗi năm cho từ 800 đến 1.000 lượt thành viên vay, dư nợ tại quỹ hơn 600 thành viên/ năm. Trong đó, chủ yếu bà con nhân dân đi lao động xuất khẩu, đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản… Để có được kết quả này, Quỹ tín dụng nhân dân Kỳ Khang đã tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá thương hiệu, tranh thủ huy động nguồn vốn nhàn rỗi, thành lập được mối quan hệ bền vững, tạo được lòng tin với khách hàng; chính vì vậy, nguồn vốn huy động năm sau cao hơn năm trước. Điều đáng ghi nhận là các thành viên vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, trả gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn định.  Hiện nay, Quỹ tín dụng nhân dân Kỳ Khang được xếp là một trong những mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu trong toàn tỉnh. Việc phát triển quỹ tín dụng nhân dân không những đem lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần đáng kể vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.


Người dân đến vay vốn tại Quỹ tín dụng Kỳ Khang

Để đảm bảo quyền lợi cho các thành viên vay vốn, quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang đã thực hiện theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với các hợp đồng tín dụng cũ và thực hiện cho vay thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế nông nghiệp nông thôn.  Bên cạnh đó, Quỹ TDND Kỳ Khang đã thực hiện nắm bắt kịp thời chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tìm hiểu rõ nhu cầu vốn vay của các thành viên, đặc biệt ưu tiên cho các thành viên sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Hiện tại, quỹ đang hướng tới cho vay phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là tạo điều kiện giúp các hộ dân phát triển cây lâm nghiệp, khai thác đánh bắt thủy hải sản ven biển, đi lao động xuất khẩu, nuôi trồng thủy sản... Từ nguồn vốn này đã có hàng trăm thành viên là hộ nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Kỳ Khang.
  
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang được triển khai tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, bên cạnh sự hỗ trợ từ Trung ương, địa phương và phát huy nội lực trong dân để xây dựng NTM, UBND tỉnh đang kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và doanh nghiệp tiếp tục có sự hỗ trợ để các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí. Những hoạt động hiệu quả của Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Khang đã đáp ứng nguồn vốn vay cho nhân dân đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng  nông thôn mới./.