Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động:
 1. Có nhu cầu hoạt động ngân hàng trên địa bàn xin hoạt động, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương về việc thành lập Quỹ tín dụng nhân dân
 2. Để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, ngoài việc đảm bảo các yêu cầu được ghi trong mục hồ sơ, quỹ tín dụng nhân dân trung ương phải đáp ứng được mức vốn pháp định như sau: 
  • Nếu được thành lập trước ngày Nghị định 141/2006/NĐ-CP (ngày 22/11/2006 về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng) có hiệu lực, phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định chậm nhất vào ngày 31/12/2008 và ngày 31/12/2010;
  • Nếu được thành lập sau ngày Nghị định này có hiệu lực và trước ngày 31/12/2008, phải đảm bảo có ngay mức vốn pháp định quy định cho năm 2008;
  • Nếu được thành lập sau ngày 31/12/2008, phải đảm bảo có ngay mức vốn pháp định quy định cho năm 2010.       
   STT
   Loại hình tổ chức tín dụng
   Mức vốn pháp định áp dụng cho đến năm
   2008
   2010
   1
   Quỹ tín dụng nhân dân TW
    1.000 tỷ đồng
   3.000 tỷ đồng 
   2
   Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
   0,1 tỷ đồng 
    0,1 tỷ đồng
 3. Thành viên thành lập là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân và các đối tượng khác có uy tín và có khả năng góp vốn để thành lập Quỹ tín dụng nhân dân.
 4. Người quản trị, điều hành có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và các tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Có Điều lệ phù hợp với quy định:
  • Tên Quỹ tín dụng nhân dân và nơi đặt trụ sở chính;
  • Nội dung và phạm vi hoạt động;
  • Thời hạn hoạt động;
  • Vốn điều lệ và phương thức góp vốn;
  • Cơ cấu tổ chức Quỹ tín dụng nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và Ban kiểm soát;
  • Thể thức tiến haàn Đại hội thành viên và thông qua quyết định của Đại hội thành viên;
  • Quyền và nghĩa vụ của thành viên;
  • Các nguyên tắc tài chính, kế toán, kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ;
  • Các trường hợp và thủ tục về chia tách, hợp nhất, sát nhập, mua lai, giải thể, phá sản;
  • Thủ tục sửa đổi Điều lệ.
 5. Có phương án hoạt động khả thi.
Hồ sơ xin cấp giấy phép gồm có:
 1. Đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động;
 2. Biên bản Hội nghị thành lập Quỹ tín dụng nhân dân;
 3. Dự thảo Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân đã được hội nghị thành lập nhất trí thông qua;
 4. Phương án hoạt động 3 năm đầu;
 5. Danh sách, lý lịch, các văn bằng (bản sao có công chứng) chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc);
 6. Mức vốn góp, phương án góp vốn và danh sách thành viên góp vốn;
 7. Văn bản đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã được Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận về việc thành lập đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; Văn bản chấp thuận về nơi đặt trụ sở của Uỷ ban nhân dân cấp xã (đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở), của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố (đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương).