Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Quỹ tín dụng được lập ra để thực hiện việc thu hút tiền gửi và cho vay đối với mọi đối tượng có nhu cầu, kèm theo nhu cầu thế chấp tài sản. Quỹ hoạt động dưới sự bảo trợ của ngân hàng nhà nước, lãi suất tiền gửi và cho vay thường là linh hoạt. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động và thành lập quỹ tín dụng nhân dân cấp cơ sở:


1. Trình tự thực hiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố;

Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nghiên cứu, thẩm tra các điều kiện theo quy định;

Bước 3: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố ra quyết định kèm theo Giấy phép thành lập và hoạt động cho quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố phải có văn bản giải thích lý do.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh, thành phố.

Cách thức nộp hồ sơ:

- Qua bưu điện;

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

2. Thành phần hồ sơ Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động (Theo mẫu số 1);


- Biên bản Hội nghị thành lập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;

- Dự thảo Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân đã được Hội nghị thành lập nhất trí thông qua;

- Phương án hoạt động 3 năm đầu. Phương án phải thể hiện được sự cần thiết thành lập Quỹ tín dụng nhân dân, nội dung, kế hoạch hoạt động 3 năm đầu, hiệu quả các hoạt động kinh doanh, dịch vụ đối với xã hội;

- Danh sách, lý lịch, các văn bằng (bản sao có công chứng) chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc);

- Mức vốn góp, phương án góp vốn, danh sách thành viên góp vốn và bản cam kết góp vốn của các thành viên;

- Văn bản đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn được Uỷ ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chấp thuận về việc thành lập đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; văn bản chấp thuận của Uỷ ban Nhân dân cấp xã về nơi đặt trụ sở của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.