Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Thay đổi ngành nghề kinh doanh


Dịch vụ tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Việt Tín:

(Căn cứ vào Điều 34 – Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ngày 15/04/2010)

1. Tư vấn về thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty:


- Tư vấn về bổ sung ngành nghề kinh doanh và những ngành nghề kinh doanh mà công ty dự định kinh doanh;

- Tư vấn về bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện (có chứng chỉ, có vốn pháp định …);


2. Bộ hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty gồm:


- Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

- Biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Quyết định về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

3. Tiến hành các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty theo đại diện uỷ quyền:

  • Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.
  • Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


4. Cam kết của Việt Tín sau khi thay đổi doanh nghiệp:

  • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.
  • Cung cấp Văn bản Pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi.