Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bước 1: Quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh:

  • Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
  • Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Việt Tín sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đó trước khi thực hiện việc bổ sung.
  • Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường: Việt Tín sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau.


Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh:

  • Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
  • Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
  • Quyết định bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn đối với ngành nghề kinh doanh bổ sung yêu cầu có điều kiện;
  • Hợp đồng lao động với người phụ trách chuyên môn đối với ngành nghề kinh doanh bổ sung yêu cầu có điều kiện;
  • Thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh – bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  • Giấy ủy quyền cho Luật sư Việt Tín;


Bước 3: Cam kết dịch vụ sau thay khi đổi ngành nghề kinh doanh:

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
- Hướng dẫn các thủ tục có liên quan sau khi thay đổi ngành nghề kinh doanh;